Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
- FN:s barnkonvention

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person blir sämre behandlad än någon annan i samma eller jämförbar situation på grund av någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Diskriminering sker dagligen i olika sammanhang i samhället och påverkar tillgången till grundläggande rättigheter som bostad, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård.

De sju diskrimineringsgrunder som är skyddade enligt svensk lag är följande:

  • Etnisk tillhörighet – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av hudfärg, etniskt eller nationellt ursprung eller på grund av sitt språk.
  • Religion eller annan trosuppfattning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning
  • Funktionshinder – att bli sämre eller annorlunda behandlad för att personen har varaktiga begränsningar i sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga förmåga.
  • Kön – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin könstillhörighet.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
  • Sexuell läggning – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av att personen är homo-, bi- eller heterosexuell.
  • Ålder – att bli sämre eller annorlunda behandlad på grund av sin ålder.

Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering utifrån en eller flera av dessa grunder råder vi dig att komma i kontakt med närmaste antidiskrimineringsbyrå.