Den farligaste av våra fördomar är tron att vi inte har några.
- Veikko Koskenniemi

.

Vi har alltid användning för frivilliga som kan hjälpa oss i arbetet mot diskriminering. Det kan exempelvis handla om praktik, ideellt arbete eller finansiella bidrag. Besök vår sida eller kontakta din närmaste byrå så får du mer information om hur just du kan hjälpa till!

Under "Här är vi" hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info@adbsverige.se

Om oss

Pressmeddelande 2015-06-23

Med en stark och samlad röst för att påverka politiken

Sveriges 16 lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer går samman och bildar en gemensam organisation för att kunna påverka politiken och möjliggöra bättre förutsättningar för att motverka diskriminering.

Sveriges 16 lokala och regionala antidiskrimineringsbyråer arbetar alla med att erbjuda råd och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering och med att utbilda och bilda opinion i diskrimineringsfrågor i lokala och regionala sammanhang. Nu har en gemensam rikstäckande organisation bildats.

”Syftet är att bevara det unika med byråerna och samtidigt skapa bättre förutsättningar för att motverka diskriminering i samhället genom att på riksnivå tala med en gemensam röst”, säger Vicci Nilsson, ordförande för Sveriges Antidiskrimineringsbyråer.

Diskriminering är då en person blir sämre behandlad än någon annan i samma eller jämförbar situation på grund av någon av de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Detta händer dagligen i olika sammanhang i samhället och påverkar tillgången till grundläggande rättigheter som bostad, utbildning, arbete och hälso- och sjukvård. I takt med att kunskapen kring rättigheter ökar, så ökar också antalet anmälningar. Men mörkertalet är fortfarande mycket stort, i synnerhet bland marginaliserade grupper. Många av de personer som vänder sig till antidiskrimineringsbyråerna lever i någon form av utanförskap eller saknar helt tilltro till myndigheter. 2014 hjälpte de lokala och regionala antidiskrimineringsbyråerna tillsammans fler än 1600 personer med rådgivning och stöd i en juridisk process.

De lokala och regionala antidiskrimineringsbyråerna är en del av civilsamhället och en utgör en plattform för utbyte och samverkan mellan olika aktörer i samhället. Som en rikstäckande organisation vill Sveriges Antidiskrimineringsbyråer bland annat se att fler kommuner, landsting, privata företag och statliga myndigheters lokala kontor arbetar mer tillsammans och tar ansvar för det som ligger inom var och ens räckhåll. Både i rollen som arbetsgivare och i sin verksamhet gentemot medborgare.

”En av de viktigaste frågorna för den gemensamma organisationen är att verka för att antidiskrimineringsverksamheterna får ökade ekonomiska resurser. De 11,5 mkr som av staten är öronmärkta för antidiskrimineringsverksamhet är inte på långa vägar tillräckliga för att möta de behov som finns runt om i landet”, säger Vicci Friberg.

 

Kontaktperson Sveriges Antidiskrimineringsbyråer på info (a) adbsverige.se

Följ ”Sveriges Antidiskrimineringsbyråer” på Facebook och Twitter.

 

 

Information i ljudformat:

kids
Sveriges Antidiskrimineringsbyråer är ett nätverk av ideella antidiskrimineringsbyråer som lokalt och regionalt verkar för mångfald, likabehandling och jämställdhet. Alla byråer är fristående, men vi har samma uppdrag och samarbetar med varandra och med Diskrimineringsombudsmannen. Vi är även religiöst och partipolitiskt obundna.

Om du upplever att du har blivit utsatt för diskriminering kan du vända dig till oss för stöd och hjälp. Vi arbetar med alla diskrimineringsgrunder och erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning och även utbildning till företag, föreningar, kommuner och landsting. Vi arbetar under tystnadslöfte och omfattas inte av offentlighetsprincipen.

Under ”Här är vi” hittar du länkar till de lokala och regionala byråerna. Vill du komma i kontakt med SADB gör du det enklast via info(a)adbsverige.se